فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ

■دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست
■همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست
■قطره‌ی اشــــک علی تا به ته چاه رســـــید
■چاه فهمید که کسی همـچو علی تنهـا نیست
  
■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
    ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
           ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
                 ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
                       ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
                     ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
                ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
            ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
     ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
    ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
           ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
                 ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
                       ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■ 
                     ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
                ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
            ■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■
     ■فَِاطـَِمـَِہَِ اَِم اَِبَِیَِهَِاَِ■
■بَِهَِتَِرَِیَِنَِ مَِاَِدَِرَِدَِنَِیاَِ■

[ دوشنبه 24 اسفند 1394 ] [ 09:44 ] [ مجتبی ] [ نظرات (56) ] | چاپ