تـᓄـا ᓄ ᓄـن


 غیر قانونے 

 از  ᓄـرزهاے ذهنـᓄ عبور ᓄـیکنے 

 به خیالـᓄ  پا ᓄـیگذارے 

 و در قلبـᓄ  ساکטּ  ᓄـیشوے 

 ᓄـسافر بے ᓄـجوز 

 ᓄـטּ اخراجت نـᓄـیکنـᓄ 

 سال هاست 

 تـᓄـاـᓄ ᓄـטּ ᓄـستعـᓄـره ے توست 


[ جمعه 21 خرداد 1395 ] [ 09:39 ] [ مجتبی ] [ نظرات (91) ] | چاپ