فقر واقعی فقر روحـی ست...

"روزی مرد فقیری از بودا سوال کرد "چرا من اینقدر فقیر هستم؟

بودا پاسخ داد: چونکه تو یادنگرفته ای که بخشش کنی

مرد پاسخ داد : من چیزی ندارم که بتوانم از آن بخشش کنم

بودا پاسخ داد: چرا! محدود چیزهایی داری

یک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی

یک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی

یک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی

چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی

یک بدن که با آن می توانی به دیگران کمک کنی

در واقع هیچ یک از ما هرگز فقیر نیست.

فقر واقعی فقر روحـی ست...
[ جمعه 8 اسفند 1393 ] [ 23:06 ] [ مهسا ] [ نظرات (12) ] | چاپ